Sielunvihollisen aikaansaama eksytys, josta muodostuu lopunajan porttokirkko - ja joka on perustunut eri kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden johtomiesten Jumalan vastaisiin päätöksiin liittää jäsenkirjojen kautta ihmisiä ekumenian nimissä maailmanlaajuiseen Jumalan vastaiseen organisaatioon - Paavin johtamaan porttokirkkoon - tulee kohtaamaan voittajansa.

 

 

Ilm.16:1-7
"Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle." Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikäänkuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli. Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan: "Vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä Pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda; sen he ovat ansainneet." Ja minä kuulin alttarin sanovan: "Totisesti, Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi."

Johannekselle näytetään kuinka Jumala vuodattaa vihan maljat maan päälle seitsemän enkelin välityksellä. Seitsemän Jumalan vihan maljaa ovat osoitus Kaikkivaltiaan Pyhyydestä - Hän ei voi hyväksyä syntiä eikä Hänen armoansa voi saavuttaa ilman katumusta. Johanneksen ilmestyksen aikaisemmissa vitsauksissa Aabrahamin ja Iisakin Jumala, Jeesuksen Kristuksen Isä ja jokaisen Jeesukseen Kristukseen uskovan Isä, on ojentanut erilaisten tapahtumien kautta armotarjoustaan tällä maaplaneetalla eläville ihmisille, mutta paatumus on vain kutonut seittejään menestyksellisesti jumalattoman maailman ylle saaden ihmiset hylkäämään ainoan todellisen apunsa. Vain katuva syntinen voi saada Jumalan armon, mutta koska maapallolla sielunvihollisen vaikutus lopunaikaa kohden kasvaa kasvamistaan, on tuleva aika, jolloin kaikki jumalattomuus joutuu Rakkaudellisen Jumalan vihan kohteeksi. Armo ei riitä loputtomiin eikä sillä voi loputtomasti ratsastaa (Hebr.3:15-19).

Vallalla oleva kristillisyys, joka on saatanan salakavalaa petosta, julistaa Jumalan rajatonta rakkautta, vaikka se ajatuksenakin on mahdottomuus, sillä rakkaudella on aina rajansa (Ef.4:15). Vaikka Korkein on Raamatussa antanut selvät ohjeensa ihmiskunnalle, eivät paatuneet ihmiset tahdo alistua Jumalan tahdon sekä tarkoitusperien alaisuuteen, vaan sitkeästi sekä peräänantamattomasti tahtovat olla itsensä herroina jatkaen jumalattomuudessaan. Mutta Jumalanvastaisella elämällä on aina katkera loppunsa - kirjoittaessaan jumalattomista Aasafat julistaa: "Minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset. Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon! He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava. Niin kuin unen käy herätessä, niin sinä, Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkäät." (Ps.73:17-20). Jumala on rakkaus ja siksi Hän ei ole välinpitämätön luotuansa ihmistä kohtaan - viisaudessaan Korkein on profeettojen, apostolien sekä itse Poikansa Jeesuksen kautta tuonut tiettäväksi Raamatun lehdiltä oman muuttumattoman tahtonsa jota noudattamalla ihminen voi kokea elämässään onnellisuutta sekä siunausta. Siksi opetukset, jotka harhaanjohtavasti väittävät Jumalan hyväksyvän kaiken tulevat perkeleestä, joka on tullut riistämään ihmisiltä kaikki ne siunaukset jotka Luoja kuuliaisuuden kautta on ihmiskunnalle alunperin tarkoittanut. Julistaessaan armoa ilman katumusta sekä siunauksia ilman kuuliaisuutta harhaopettajat osoittavat olevansa saatanan salakavalalla asialla - Apostoli Johanneksen näkemät Jumalan vihan maljat tulevat osoittamaan Korkeimman Pyhyyden todellisuudeksi jota tämän hetken vallalla oleva valhekristillisyys yrittää harhaanjohtavasti peittää kuulijoiltaan. Jokainen ihminen, joka ei tahdo olla kuuliainen Jumalan käskyille sekä rakkaudellisille ohjeille saa osakseen Jumalan vihan - yksikään ei voi palvella kahta jumalaa eikä ketään joka hylkää kuuliaisuuden tien jätetä rankaisematta.

Ensimmäinen enkeli vuodatti maljansa maan päälle - seurauksena siitä kaikkiin niihin ihmisiin, jotka olivat ottaneet pedon merkin ja jotka kumarsivat petoa tuli pahoja paiseita. Jumala oli kerran aikaisemmin Mooseksen välityksellä tehnyt samoin Egyptissä (2 Moos.9:8-11) - vain Egyptiläisiin jotka palvoivat epäjumalia tuli pahoja paiseita eivätkä sen ajan tietäjätkään pystyneet pitämään puoliaan Korkeimman lähettämää vitsausta vastaan. Johanneksen näkemän ensimmäisen enkelin toiminta kohdistui jumalattomiin - Kristuksen seuraajat eivät joudu kärsimään Jumalan vihan maljoista vaan varjeltuvat aivan samoin kuin aikoinaan Jumalan kohdistaessa vitsauksensa Mooseksen välityksellä Egyptin epäjumalia palvovaan kansaan. Ensimmäisen maljan kohteena ovat ne, jotka eivät ole ottaneet vaarin kolmannen enkelin sanomasta, joka julisti: "Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä." (Ilm.14:9-10).

On paljon opetusta, jossa korostetaan pedon merkin (jonka oletetaan olevan jokin ihon alle laitettava mikrosiru) haitallisia vaikutuksia ihmisen elimistöön. Seurauksena mikrosirusta tulisi pahoja paiseita, joista Johannes ilmestyskirjassa kertoo. On kuitenkin tässä yhteydessä muistettava, että kun Egyptiläisiä kohtasi Jumalan vitsaus, jossa tuon epäjumalia palvovan kansan jäseniin tuli pahoja märkiviä paiseita, ei ihon alle laitettavalla mikrosirulla ollut mitään tekemistä tuon vitsauksen kanssa (2 Moos.9:8-11). On täysin mielivaltaista olettaa, että märkivät paiseet olisivat seurausta ihon alle laitettavasta oletetusta mikrosirusta, koska Jumala jo Mooseksen aikana (jolloin ei ollut mitään ihon alle laitettavaa mikrosirua) kohdisti vitsauksen Egyptin kansaan märkivien paiseiden muodossa. Opetus, jonka mukaan paiseet olisivat seurausta ihon alle laitettavasta mikrosirusta ovat vain ihmisten inhimillistä yritystä selittää Jumalan Sanaa ihmisjärjellä, eivätkä täten ansaitse tässä kirjassa enempää huomiota. Paiseiden esiintyminen ensimmäisen enkelin kaataessa vihan maljan maan päälle on seurausta siitä, että vitsauksen kohteeksi joutuneet ihmiset ovat hyljänneet Jumalan armotarjouksen sekä selvän varoituksen, jota kolmas enkeli aikaisemmin Johanneksen ilmestyksessä julisti (Ilm.14:9-10). Pahat paiseet ovat seurausta siitä, että ihmiset eivät olleet antaneet kunniaa Taivaan Jumalalle vaan tahtoneet mieluummin palvoa petoa - ihon alle laitettavalla mikrosirulla ei asian kanssa ole mitään tekemistä. Lisäksi on huomioitava, että jo tänä päivänä jokaisessa ihmisessä on joko Jumalan Pyhän Hengen sinetti tai pedon merkki (Fil.1:28, 2 Kor.1:22, Ef.1:13, Ef.4:30). Lopunajan tapahtumissa (joista Johanneksen ilmestys kertoo) Jumalan omat merkitään kuitenkin vielä erityisesti sinetillä: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." (Ilm.7:3) ja samoin tekee sielunvihollinen omilleen (Ilm.13:14-18). Pahat paiseet niissä, jotka ovat kumartaneet pedon kuvaa sekä ottaneet tämän merkin itseensä eivät ole seurausta mikrosirusta, vaan Jumalan vastaisesta elämästä. Mikrosirulla mahdollisesti kontrolloidaan lopunajan tapahtumissa ihmisiä, mutta mikrosiru itsessään ei ole pedon merkki, vaan ulkonainen "leima" Jumalan tahdon vastaisesta elämästä. Jumala siis ensimmäisen enkelin välityksellä tämän kaataessa vihan maljan maan päälle antaa synnille jo tässä ajassa sen palkan minkä se ansaitsee - märkiviä paiseita niihin ihmisiin jotka ovat hyljänneet Jumalan armotarjouksen ja jotka mieluummin tahtovat palvella petoa kuin Rakkaudellista Luojaansa. On huomattava tässä asiayhteydessä myös se, että jokainen ihminen, joka tahtoo elää Jumalan tahdon vastaisesti elää kirouksen alla - tästä Kaikkivaltias Pyhä Jumala antoi ilmoituksen Mooseksen välityksellä jo tuhansia vuosia sitten ja yksi seuraus Jumalan tahdon vastaisesta elämästä olivat märkivät paiseet joita ei voitu parantaa (5 Moos.28:27). Märkivät paiseet lopunajan tapahtumissa eivät siis tule petoa kumartaviin ihmisiin siksi, että näiden ihon alla olisi jokin elimistön hylkimä mikrosiru, vaan paiseet tulevat seurauksena Jumalan tahdon vastaisesta elämästä.

Johannes näkee toisen ja kolmannen enkelin vuodattavan Jumalan vihan maljat mereen ja jokiin sekä vesilähteisiin - kaikki vedet muuttuvat kokonaan kuin kuolleen vereksi. Tuhansia vuosia sitten Jumala oli Mooseksen ja Aaronin välityksellä muuttanut Egyptin vedet vereksi (2 Moos.7:17-20), mutta nyt lopun aikana Jumala on tekevä tämän saman ihmeen koskien koko maapallon vesistöjä toisen ja kolmannen enkelin välityksellä. Toisen ja kolmannen maljan tapahtumasarjaa on yritetty perustella inhimillisesti - jos kaikki vedet saastuisivat juomakelvottomiksi, niin eikö elämä maapallolla kokonaan loppuisi koska ihminen tarvitsee elääkseen vettä. Edellä mainittuun selitykseen viitaten monet ilmestyskirjan selittäjät ovat tahtoneet nähdä tapahtumasarjan symbolisesti selittäen kysymyksessä olevan vain maapallon vesien saastumisen. On huomattava kuitenkin tässä yhteydessä, että kun Jumala teki ihmeen Mooseksen ja Aaronin välityksellä, niin vesi muuttui juomakelvottomaksi eikä vitsaus ollut symbolinen vaan kirjaimellinen (2 Moos.7:21) ja koska Egyptin vitsaus oli vain esimakua lopunajan Jumalan vihan maljoista, on perusteetonta yrittää selittää tapahtumasarjaa symbolisesti. Vedet tulevat, aivan kuten Jumalan Sana selkeästi osoittaa, muuttumaan kuin kuolleen vereksi ja täten siitä tulee juomakelvotonta. Samoin kuin Mooseksen sekä Aaronin aikana kalat vedessä kuolivat, tulee tapahtumaan lopunajan toisen ja kolmannen maljan tyhjentymisen seurauksena (2 Moos.7:21). Symbolisesti tätä tapahtumasarjaa tutkineet ovat unohtaneet sadeveden merkityksen (josta saa juomavettä) sekä sen, että ihmiskunta on vuosituhansien kehityksen tuloksena pystynyt tekemään saastuneesta vedestä juomavettä. Toisen ja kolmannen enkelin vuodattaessa vihan maljat vesilähteisiin, ne siis kirjaimellisesti muuttuvat kuin kuolleen vereksi ja jos asiaa yritetään tulkita inhimillisesti, tehdään vääryyttä Raamatun kokonaisilmoitukselle.

Vesien muuttuminen vereksi liittyy Jumalan lasten vainoamiseen, jota tämä jumalaton maailma on kautta historian menestyksellisesti suorittanut. Siksi Johannes kuulee näyssään vetten enkelin sanovan: "Vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä Pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda; sen he ovat ansainneet." Ja minä kuulin alttarin sanovan: "Totisesti, Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi." (Ilm.16:6). Tämä osoittaa kiistattomasti sen, että jumalaton maailma vainotessaan Jumalan Pyhiä joutuu maksamaan kovan hinnan siitä, että he ovat surmauttaneet Kristukseen uskovia historian saatosta aina näihin päiviin asti. Kaikkivaltias Pyhä Jumala ajaa kaikkien niiden oikeuksia, jotka turvaavat Häneen eikä yksikään teko jää ilman tuomiota. Samoin kuin Egyptin maa sai nähdä vesien muuttuvan vereksi sen tähden, että se oli pitkään orjuuttanut Jumalan kansaa, samoin tulee tämä jumalaton maailma tilanteen eteen, jossa se joutuu maksamaan kovan hinnan jokaisen Jumalan Pyhän veren vuodattamisesta. Jokaisen Jumalan Pyhän vuodatettu veri huutaa maasta Jumalan puoleen aivan kuten Aabelin veri tämän veljen tappaessa hänet kylmäverisesti (1 Moos.4:10). Kaikkivaltias Pyhä Jumala on antanut jokaiselle luodulleen elämän ja siksi yksikään, joka vuodattaa verta ei jää ilman tuomiota (1 Moos.9:5). Ne jotka ovat vuodattaneet viatonta verta, joutuvat elämään todeksi kylvämisen ja niittämisen lain (Gal.6:7). On lohdullista tietää, että lopunajan tapahtumissa jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova voi uskoa asiansa Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan haltuun - Hän kyllä tuomitsee oikeudenmukaisesti eikä yksikään väärä teko jää palkkaansa vaille.

Ilm.6:9-10:"Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" Kosto on Jumalan (Room.12:19) ja jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova voi luottavaisin mielin jättää tuomion Hänelle joka oikein tuomitsee. Yksikään todellinen Kristuksen seuraaja ei itse tartu miekkaan ajaakseen omia oikeuksiaan tai pyrkimyksiään - vaan jättää kaiken Jumalan haltuun luottaen siihen, että Hän ajaa loppukädessä aina omiensa oikeuksia, kuten Johanneksen ilmestys selvästi osoittaa. Jumala ei ikinä hylkää Hänen omiansa eikä koskaan jätä kostamatta Hänen omiensa vainoja tällä maaplaneetalla - Jumalan tuomiot ovat aina oikeat sekä oikeudenmukaiset.

 

Ilm.16:8-16
"Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian. Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. - Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! - Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon."

Aurinko, joka Jumalan luomana välikappaleena antaa elämän maapallolle, nyt Johanneksen näkemän neljännen enkelin vuodattaessa maljansa muuttuu elämän ylläpitäjästä kuoleman sanansaattajaksi - auringon säteily muuttuu polttavaksi ja alkaa paahtamaan ihmisiä tulella. Joelin jo tuhansia vuosia sitten antama ennustus toteutuu kirjaimellisesti: "Surkastuneet ovat siemenjyvät multiensa alla, varastohuoneet autiot, aitat puretut, kun viljasta on kato. Kuinka huokaa karja, kuinka hädissään ovat raavaslaumat, sillä ei ole niillä laidunta! Myös lammaslaumat joutuvat perikatoon. Sinua, Herra, minä huudan, sillä tuli on kuluttanut erämaan laitumet ja liekki polttanut kaikki kedon puut. Metsän eläimetkin sinua ikävöivät, sillä vesipurot ovat kuivuneet ja tuli on kuluttanut erämaan laitumet." (Joel.1:17-20).

Tiedemiehet ovat tutkineet, että ylemmän ilmakehän otsonikerros suojaa maata ultraviolettisäteilyltä jota aurinko tuottaa - otsonikerros on kuitenkin tiedemiesten tutkimusten mukaan ohenemassa ja täten lähitulevaisuudessa auringon vahingoittava erittäin runsas energia pääsee vaivaamatta paahtamaan maapallolla niin ihmisiä, eläimiä kuin koko luonnon ekosysteemiä. Säätieteilijät ovat 1990-luvulta lähtien tiedottaneet myös El Nino -ilmiöstä, joka saa aikaiseksi yhä tihenevässä tahdissa maapallolla tuhoisaa kuivuutta. Tämä ilmiö on toistunut yhä useammin viime vuosisadan ajoista aina näihin päiviin asti. Otsonikerroksen paksuudessa esiintyy luonnollisia vaihteluita, mutta sen viimeaikainen ohentuminen on huolestuttanut tutkijoita, sillä otsonikadon kiihtyminen on huomattavasti ilmastonmuutosta nopeampi ilmiö.

Jumalattomien tuska sekä ahdistus lisääntyy vihan maljojen myötä loppua kohden entisestään - kun aurinko polttaa maaplaneettaa paahtavalla helteellään kokevat maapallon ihmiset Jumalan lopullisen tuomion lähestyvän (Mal.4:1). Se ei kuitenkaan vaikuta heissä niin, että tahtoisivat tehdä parannusta ja katua tekojaan suuren Jumalan edessä, vaan sitä vastoin - he herjaavat Rakkaudellisen Jumalan nimeä jolla on vallassaan nämä vitsaukset. Aivan kuten Egyptin Faraon sydän oli paatunut (2 Moos.4:21) Jumalan vapauttaessa kansansa tämän orjuudesta tuhansia vuosia sitten, samoin lopun ajan maljavitsauksissa ihmiset ovat itsekkyydessään menneet niin pitkälle, että eivät tahdo kääntyä pois pahuudestaan vaikka kaikki todisteet Jumalan olemassaolosta sekä Pyhyydestä ovat käsin kosketeltavia; vaikka Raamatun ennustukset toteutuvat heidän silmiensä edessä kirjaimellisesti! Aivan samoin kuin Mooseksen aikana Jumalan käydessä vapauttamaan kansaansa Egyptin orjuudesta - lopun ajan maljavitsaukset kertovat Jeesuksen tulon läheisyydestä Hänen täyttäessään lupauksensa noutaa omansa pois tämän julman maailman kamaralta. Samanaikaisesti kun tuomiot kohtaavat jumalatonta maailmaa, nostavat Kristuksen omat katseensa Taivasta kohden odottaen Jeesuksen toista tulemusta. Jumalan vihan maljojen aikana Jumalan kansa saa kokea erityistä varjelusta, aivan kuten Psalmin kirjoittaja on osuvasti tuonut esille jo tuhansia vuosia sitten: "Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi." (Ps.121:5-7). Kaikkivaltiaan Jumalan seitsemän vihan maljaa eivät kohtaa Hänen kansaansa, niin kuin Jumalan vitsaukset eivät aikoinaan kohdanneet Israelilaisiakaan heidän ollessaan Egyptissä, vaan Hän varjelee omansa loppuun asti, aivan kuten Jeesus lihansa päivinä oli ilmoittanut: "Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt.28:20).

Vääränlainen opetus johtaa usein siihen, että ihmiset saavat maailmankaikkeuden Luojasta vääristyneen kuvan ja lopunajan vitsauksissa tämä tulee selvästi esille - ihmiset kääntyvät todellista auttajaansa vastaan koska näkevät ajan tapahtumat vain ilkeämielisen Tuomarin aikaansaannoksena ymmärtämättä ollenkaan niiden olevan oikeasti vain seurausta ihmiskunnan pahuudesta. Raamattu opettaa selvästi, että Jumala on rakkaus eikä ole Hänen mielensä mukaista, että yksikään ihminen kuolisi jumalattomana (Hes.18:23). On surullista, että vallalla oleva valhekristillisyys aina Katolisen kirkon syntymisen ajoista aina näihin päiviin asti on antanut Jumalasta väärän kuvan, joka on omiaan lisäämään ihmisten vastustusta Taivasta kohtaan. Raamatunvastaiset opetukset kiirastulesta, jossa Jumala sallisi sielunvihollisen kiduttaa ihmisiä loppumattomasti eivät varmasti ole antaneet ihmisille realistista kuvaa Korkeimman suunnattomasta rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. Itseään kristityiksi kutsuvien edesottamukset lukemattomine uskonsotineet ovat lisänneet ihmisissä kuvaa väärämielisestä ja sotaisasta Jumalasta. Kun Jumala neljännen enkelin välityksellä vuodattaa vihan maljansa aurinkoon, ei siis ole mikään ihme kaikki edellä mainittu huomioon ottaen, että ihmiset herjaavat Jumalaa - suurin syyllinen löytyy valhekristillisyydestä, jota johtaa sielunvihollinen ja joka on antanut vuosituhansien aikana rakkaudellisesta maailmankaikkeuden Luojasta ihmisille täysin kieroutuneen valhekuvan.

Tuhansia vuosia sitten hurskas mies nimeltä Job lausui tekopyhille ystävilleen: "Tahdotteko puolustaa Jumalaa väärällä puheella ja puhua vilppiä hänen puolestaan; tahdotteko olla puolueellisia hänen hyväksensä tahi ajaa Jumalan asiaa? Koituuko siitä silloin hyvää, kun hän käy teitä tutkimaan; tahi voitteko pettää hänet, niin kuin ihminen petetään? Hän teitä ankarasti rankaisee.." (Job.13:7-10). Ymmärtämättömyys Jumalan Kirjoitetusta Sanasta yhdistettynä itsekkyyteen saa aikaiseksi sen, että ihmiset ajaakseen omia uskonnollisia etujaan julistavat Jumalasta väärämielistä kuvaa luullen näin ajavansa Kaikkivaltiaan asiaa - vaikka todellisuudessa he näin toimiessaan palvelevat sielunvihollista. Ihmiskunnan lukemattomat ongelmat löytävät kyllä selityksensä Raamatusta, mutta koska valitettavan monet eivät laiskuuttaan ole tahtoneet tutkia tätä Korkeimman rakkauskirjettä luoduilleen, tai tietoisesti ovat tahtoneet vääristää Kirjoitetun Sanan, on se aikaansaanut harhakuvia Kaikkivaltiaan tarkoitusperistä. Vääränlainen kristillisyys julistaa evankeliumia pelotellen ihmisiä helvetin tulella, jossa rakkaudellinen Jumala kiduttaisi kaikkia niitä ihmisiä loppumattomasti, jotka eivät ole tahtoneet alistua Hänen tahtonsa alle. Raamatun opetus Jumalan tuomiosta, jossa Hän iankaikkisella tulella tuhoaa täysin jumalattomat, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa (Mal.4:1-2) on vääristetty Katolisen kirkon harhaopetuksen toimesta loppumattomaksi kiirastuleksi, ikään kuin Jumala sadistisella tavalla nauttisi jumalattomien jatkuvasta kidutuksesta. Evankeliumi, jonka pitäisi olla ilosanoma syntisille Kristuksesta Jeesuksesta, ja joka pitää sisällään Jumalan suunnattoman rakkauden luotujaan kohtaan (Joh.3:16), on näin muutettu tuomion sanomaksi ja täten on selvää, että ihmisten kuva Korkeimman rakkaudesta, jonka osoituksena Hän antoi oman poikansa ihmiskunnan pahuuden sekä syntien tähden, on muuttunut kuvaksi, jossa Jumala usein nähdään vain ilkeämielisenä tyrannina, joka pakottaisi ihmiset kääntymään yhteyteensä ja jos he eivät näin tekisi - joutuisivat nämä loppumattomaan piinaan kiirastulessa. Vaikka Raamattu selvästi opettaa, että Korkeimman hyvyys vetää ihmisiä parannukseen (Room.2:4) saaden aikaiseksi aitoa katumusta ja kääntymystä eikä suinkaan Kaikkivaltiaan tuomioilla pelotteleminen ja vaikka Kirjoitettu Sana selvästi osoittaa, että Kaitselmuksen motivaationa kaikkeen toimintaansa on suunnaton rakkaus ihmiskuntaa kohtaan - siitä huolimatta vääränlainen kristillisyys julistaa tuomion sanomaa menestyksellisesti tavoittaen yhä suurempia ihmismassoja pelotellen kuulijoitaan rangaistuksilla. Ilosanoma Kristuksesta Jeesuksesta on näin ollen vääristetty ja jos jotkut tulevatkin kääntymykseen tällaisen julistuksen tuloksena, ei se ole todellista kääntymystä, sillä eivät he oikeasti rakasta Jumalaa - ainoastaan pelkäävät tämän rangaistuksia! Koettelemuksissa sekä vastoinkäymisissä tämä tulee esille syytöksinä Jumalaa kohtaan.

Sielunvihollinen myrkyttää ihmiskuntaa myös aivan toisenlaisella evankeliumilla, jossa julistetaan harhaanjohtavasti Jumalan armoa ilman katumusta ja siunauksia ilman kuuliaisuutta. Tällaista väärää evankeliumia julistavat saarnamiehet sekä julistajat ovat itse omaksuneet sielunvihollisen aikaansaannoksena täysin väärän kuvan Pyhästä Jumalasta ja siksi levittävät eteenpäin näkemystä, jonka mukaan ihminen saa kaiken anteeksi ilman katumusta eikä ihmisen omilla teoilla olisi mitään merkitystä siihen, pääseekö tämä kerran nauttimaan iäisyydestä Korkeimman luona vastoin Apostoli Jaakobin selvää opetusta: "Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta." (Jaak.2:24). Kaikki Jumalan käskyt sekä ohjeet nämä harhaopettajat näkevät kielteisinä ja siksi polkevat julistuksellaan Korkeimman antamat käskyt jalkoihinsa ymmärtämättä ollenkaan, että niiden tarkoitus on suojella ihmistä itseään sekä tätä kautta koko maailmaa. Jumalan kymmenen rakkaudellista käskyä, jotka annettiin ihmiskunnalle Siinailla, ei olla ymmärretty oikein ja siksi ne ovat saaneet osaksensa vallalla olevan kristillisyyden toimesta halveksuntaa, eikä tämän seurauksena monikaan tahdo alistua Jumalan täydellisen tahdon alle ja näin he ymmärtämättömyyttään omalla toiminnallaan lisäävät pahoinvointia maaplaneetalle ja menettävät siunauksen elämästään. Käskyjen tarkoitus on suojella ihmistä itseään sekä tämän lähimmäisiä, aivan kuten aikoinaan hurskas mies nimeltä Job kirjoitti: "Jos olet vanhurskas, mitä sillä hänelle annat, tahi ottaako hän mitään sinun kädestäsi? Ihmistä, kaltaistasi, koskee jumalattomuutesi ja ihmislasta sinun vanhurskautesi." (Job.35:7-8). Kaikki sellainen julistus, jossa väheksytään Jumalan antamia ohjeita luoduilleen, tulee perkeleestä. Tällaisen julistuksen tarkoitus on antaa Jumalasta välinpitämätön väärämielinen kuva koskien ihmiskuntaa ja se johtaa maaplaneetalla asuvat täydelliseen anarkiaan, jossa turvattomuus sekä pahoinvointi lisääntyvät lisääntymistään. Raamatun kokonaisvaltaisen opetuksen mukaan Korkein tahtoo suojella ihmiskuntaa käskyjen sekä ohjeiden muodossa, mutta koska vääränlainen opetus on jättänyt nämä kokonaan huomioimatta, on seurauksena se, että ihmiset näkevät Jumalan välinpitämättömänä koskien kaikkea sitä kärsimystä, jota maailmassa esiintyy - ja syytökset kulminoituvat kysymykseen: "miksi Kaikkivaltias Pyhä Jumala ei puutu asioiden kulkuun, miksi Hän sallii kärsimyksen lisääntyä". Jos ihmiset noudattaisivat Jumalan käskyjä olisi maailma paljon parempi paikka elää, eikä olisi kärsimyksiä - ja siksi sielunvihollinen on salakavalan onnistuneesti luonut antievankeliumin, jonka tarkoitus on levittää anarkiaa ihmiskunnan keskuuteen ja tätä kautta tyytymättömyyttä Kaikkivaltiasta Jumalaa kohtaan. Kuten ilmestyskirja selvästi osoittaa, tässä se on valitettavan hyvin onnistunut - ihmiskunta voi huonosti, mutta samanaikaisesti on haluton vastaanottamaan ohjeita, jotka voisivat pelastaa sen täydellisestä tuhosta. Julistus joka vähättelee Jumalan käskyjä, joiden tarkoitus on varjella ihmiskuntaa, toimii samalla periaatteella, kuin huono perheenisäntä joka laittaa poikansa matkalle ilman eväitä sekä selvää opastusta määränpäästä. Evankeliumi ilman oikeaa opetusta ei ole evankeliumia ollenkaan, sillä lähetyskäskyssään Jeesus selvästi painotti opetuksen merkitystä opetuslapseuttamisessa: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä ... ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää." (Matt.28:19-20). Kaikkialla siellä, missä julistetaan anteeksiantoa ilman katumusta sekä siunauksia ilman kuuliaisuutta kuuluu perkeleen ääni, vaikka julistajat kuinka väittäisivät olevansa Jumalan asialla. Jumala on antanut selvät ohjeet ihmiskunnan hyvinvointiin, mutta koska suuri osa ihmiskuntaa ei ole näitä ohjeita tahtonut ottaa vastaan vääränlaisen opetuksen tuloksena - on ihmiskunta riistänyt itseltään ne siunaukset, jotka Korkein käskyjen muodossa on sille antanut jo tuhansia vuosia sitten Siinailla Mooseksen välityksellä. Maapallon anarkinen tila ei siis johdu Kaikkivaltiaasta Jumalasta, vaan ihmisten itsekkyydestä - vääränlainen näkemys Raamatun teksteistä, joissa Korkein on selvästi ilmoittanut oman rakkaudellisen tahtonsa johtaa aina ennen pitkään täydelliseen tuhoon - ja koska näkemys Jumalasta on väärämielinen, pukeutuu se vastoinkäymisten tullessa aina syyttelyn kaapuun. Todellisella rakkaudella on aina rajansa ja se pyrkii ohjaamaan rakkautensa kohteen tekemään oikeita valintoja - rakkaus ilman rajoja on välinpitämättömyyttä ja tätä tällaista kuvaa harhaopettajat, jotka väheksyvät Jumalan kymmentä käskyä, tahtovat julistuksessaan korostaa sekä tuoda esille. Onko siis mikään ihme, jos maailma näkee Jumalan välinpitämättömänä kaikelle sille kärsimykselle mitä maailmassa esiintyy?

Kun kärsimykset kohtaavat ihmiskuntaa, sekä yksilöä, se usein selitetään ymmärtämättömien taholta tavalla tai toisella Jumalan syyksi - Jumalan sallimus ja tahto on näin sekoitettu toisiinsa. Lukemattomien sairaiden vierellä ovat Raamatun kokonaisvaltaista ilmoitusta tietämättömät väärällä puheella ja vilpillä yrittäneet puolustaa Jumalan tarkoitusperiä pönkittääkseen uskonnollisuuttaan, tai tehden sitä vain muuten ymmärtämättömyyttään, antaen virheellisesti ymmärtää, että sairaudet tulisivat viimekädessä kuitenkin Jumalan kädestä ja näin ollen Korkein olisi sairauksiin syyllinen. Kärsimyksien keskellä kamppailevia yritetään epätoivoisesti lohduttaa väärämielisellä puheella siitä, että vastoinkäymiset olisivat Kaitselmuksen aikaansaamia. Kaikki edellä mainittu johtaa siihen, että suuret ihmisjoukot uskovat saatanan valheen väärämielisestä Jumalasta, joka ei välittäisi siitä, mitä ihmiskunnalle tapahtuu. Todellisuudessa Korkein tahtoo luoduilleen vaan hyvää ja kaikki kärsimys sekä vastoinkäymiset ovat sielunvihollisen aikaansaannosta kaiken hyvän tullessa Jumalalta, aivan kuten Apostoli Jaakob kirjoittaa: "Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa." (Jaak.1:17). (Mistä kärsimyksessä on todellisuudessa kysymys, lue kirjani: KÄRSIMYKSEN SIUNAUS / kirjan alkusanat internetsivuiltani www.sanansaattaja.com )

Kristinuskon nimissä on surmattu miljoonia toisinajattelijoita ja vielä tänäkin päivänä erilaiset uskonlahkot taistelevat keskenään joskus hyvinkin verisesti. Mutta kuten olemme aikaisemmin tässä kirjassa käsitelleet, niin valhekristillisyys on sielunvihollisen asialla ja kuten neljännen maljan vuodattamisen seurauksena huomaamme - on se menestyksellisesti onnistunut vääristämään lukemattomien ihmisten ajatusmaailman kääntymään ainoaa todellista auttajaansa vastaan. Perkele vääränlaisen kristillisyyden kautta (joka ei ole kristillisyyttä ollenkaan) on onnistunut myrkyttämään ihmisten ajatukset lailla syövän näkemään Kirjoitukset täysin väärässä valossa - tässä se on onnistunut erilaisten kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden vääränlaisen opetuksen kautta erityisen hyvin, sillä ihmiset seuratessaan näiden toimintaa sekä opetusta saavat täysin kieroutuneen kuvan oikeamielisestä maailmankaikkeuden rakastavasta Jumalasta. Kirjoitusten vääristäminen on saanut ihmisissä aikaan vihaa Jumalaa kohtaan, ja se on ollut sielunvihollisen tarkoituskin. Perkele on kylvänyt eripuraa uskovien keskuuteen menestyksellisesti ja synnyttänyt lukemattomia ns. kristillisiä lahkoja - näin se on saanut ihmiset toimimaan vastoin Jeesuksen opetusta, jonka mukaan tulisi rakastaa lähimmäistään, ja seurauksena viha, joka on vallannut ihmiset, kohdistuu lopunajan tapahtumissa itse rakkauden alkulähteeseen - Jumalaan. Suurin syyllinen ihmisten kielteiseen reaktioon koskien rakastavaa maailmankaikkeuden Luojaa auringon paahtaessa tulella tätä maaplaneettaa löytyy siis harhaopettajista, jotka Jumalan lapsina esiintyen ovat vääristäneet kuvan armollisesta sekä oikeudenmukaisesta Jumalasta. Jeesus lausui lihansa päivinä varoituksen sanan: "Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!" (Matt.18:6-7). Lisäksi Jeesus kohdisti syytöksen vääränlaisia Raamatun opettajia kohtaan lihansa päivinä n.2000 vuotta sitten lausuen: "Voi teitä, te lainoppineet, kun te olette vieneet tiedon avaimen! Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet." (Luuk.11:52). Profeetta Hesekiel ennen Häntä toi esille sen, että tiedolla mitä kukin ihminen antaa eteenpäin, on valtava merkitys iankaikkisesta näkökulmasta katsottuna: "Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi." (Hes.3:18). Ihmisten reaktio, jossa he herjaavat Jumalaa auringon paahtaessa tätä maaplaneettaa on pitkälti seurausta siitä, että valhekristillisyys on menestyksellisesti julistanut vuosituhansien aikana sanomaa, joka ei ole tullut Jumalasta vaan perkeleestä - siksi Kirjoitusten ahkera tutkiminen sekä oikeanlaisen opetuksen esilletuominen on äärettömän tärkeää. Jumalan tuomio ei kohtaa vain niitä, jotka ovat eksyksissä, vaan erityisesti niitä, jotka saivat ihmiset eksyksiin (2 Tess.2:7-12). Johanneksen näkemän neljännen enkelin vuodattama vihan malja aurinkoon ei ole seurausta Korkeimman rakkaudettomuudesta, vaan ihmiskunnan pahuudesta - Jumala on kutsunut ihmisiä aikaisemmin parannukseen, mutta nämä eivät ole tahtoneet kuulla Kaitselmuksen rakkaudellista kutsua.

Vääränlainen näkemys Jumalasta ei ole vain suurten massojen ongelma lopunajan tapahtumissa, eikä se kosketa vain niitä, jotka tietoisesti palvelevat tämän maailman jumalaa (1 Joh.5:19) - vaan tämä ongelma on todellisuutta tässä ja nyt. Sielunvihollinen yrittää hyökätä Jeesukseen Kristukseen uskovan ajatusmaailmaan vääristäen Korkeimman tarkoitusperiä ja jos uskova vastaanottaa nämä syvyydestä tulevat valheet omaksuen ne totuudeksi, tulee se esille aina vastoinkäymisissä syytöksinä Jumalaa kohtaan. Perkeleen tarkoitus on myrkyttää ajatusmaailma näkemään Kaikkivaltias Jumala epäoikeudenmukaisena Tuomarina, joka ei välittäisi luoduistaan saatikka huolehtisi näiden hyvinvoinnista. Kun ihminen joutuu elämässään vastoinkäymisiin - ja jos tämä ei ymmärrä Jumalan rakkaudellisia tarkoitusperiä, on automaattinen seuraus aina se, että syytökset kohdistuvat Korkeimpaan. Vain ahkera Raamatun tutkiminen sekä Jumalan Pyhien kasvojen päivittäinen etsiminen voivat estää sielunvihollisen kavalat juonet myrkyttämästä ajatusmaailma Jumalan vastaisella propagandalla. Raamatun kokonaisvaltainen opetus kertoo meille selvästi, että jokainen joka turvaa sydämestään Kaikkivaltiaaseen Jumalaan Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön vedoten, saa kokea vastoinkäymisten keskelläkin rauhaa sisimmässään: "Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. - Sillä: "Sinä, Herra, olet minun turvani." (Ps.91:5-9). Raamattu opettaa selvästi, että ihminen alistuessaan Jumalan tahtoon antaen itsensä Korkeimman käyttöön lähimmäisiään palvellen, vaeltaa siunauksista siunauksiin: "Minä (Jumala) mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet...että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi? Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niinkuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen; sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa, sinä huudat, ja hän sanoo: "Katso, tässä minä olen." Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella-osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja sinun pilkkopimeäsi on oleva niinkuin keskipäivä. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu... Jos sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta, niin ettet toimita omia asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan kutsut sapatin ilopäiväksi, Herran pyhäpäivän kunnioitettavaksi ja kunnioitat sitä, niin ettet toimita omia toimiasi, et aja omia asioitasi etkä puhu joutavia, silloin on ilosi oleva Herrassa" (Jes.58:6-14). Kaikkialla siellä, missä Jumalaa ei tunneta eikä etsitä totuudessa Hänen kasvojaan, ovat läsnä sielunvihollisen syytökset Korkeinta kohtaan. Ihminen, joka aamuvarhaisesta yömyöhään etsii Jumalan kasvoja, oppii tuntemaan Hänen tarkoitusperänsä eikä ikinä syyllistä Jumalaa mistään, sillä maailmankaikkeuden Luoja ei ole syypää yhteenkään vastoinkäymiseen, yhteenkään sairauteen, yhteenkään kärsimykseen - vaan ihmisen oma itsekkyys sekä syvyydestä nousevat hyökkäykset joiden tarkoitus on saada aikaiseksi kärsimystä sekä tuhoa. Kuningas Daavid oli ymmärtänyt sen tosiasian, että jokainen, joka etsii Jumalaa löytää kyllä Hänet, ja siksi hän lausuikin pojalleen Salomonille: "Opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti." (1 Aik.kirja 28:9). Ihmiskunnan kärsimykset ovat aina seurausta tavalla tai toisella pahan alkulähteestä - perkeleestä, joka houkutuksillaan sai Aadamin sekä Eevan lankeamaan Paratiisissa (ja näin kirous lankesi maapallon ylle), ja samalla tavalla yrittää valheillaan myrkyttää myös tämän päivän ihmisiä tekemään itsekkäitä tekoja joiden seurauksena maapallolla vallitsee täydellisen eriarvoisuuden lisäksi myös täydellinen turvattomuus. Maailmankaikkeuden Luojan tahto ihmisiä kohtaan on aina rakkaudellinen, kuten Jumala profeettansa Jeremian kautta jo tuhansia vuosia sitten ilmoitti: "Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne." (Jer.21:11-13). Kun siis ihmiset auringon paahteen takia Johanneksen saamassa näyssä koskien lopunaikaa pilkkasivat Jumalan nimeä eivätkä tahtoneet tehdä parannusta katuen tekojaan, on se vain seurausta siitä, että sielunvihollinen on tavalla tai toisella myrkyttänyt heidän ajatusmaailmansa näkemään Kirjoitukset, jotka tarkoin tutkittuina kertovat Korkeimman suunnattomasta rakkaudesta, täysin väärässä valossa.

Apostoli Johannes näkee viidennen enkelin vuodattavan maljansa pedon valtaistuimelle - ja sen valtaistuin pimeni. Koko pedon hallitsema maailma joutuu pimeyden valtaan, aivan kuten aikoinaan Egypti Jumalan käydessä vapauttamaan kansaansa tämän orjuudesta (2 Moos.10:21-23). Aivan samoin kuin Mooseksen aikana Israelilaisilla oli valoisaa asuinpaikoissaan, tulee Jumalan kansa varjeltumaan tältäkin maljavitsaukselta. Vapautus Egyptin orjuudesta oli esimakua Jumalan lopullisille tuomioille - nyt se kaikki, mikä kohtasi silloista maailman mahtia, kohtaa koko maaplaneettaa. Kun viides enkeli vuodattaa maljansa pedon valtaistuimelle ja kaikki muuttuu pimeäksi, paljastuu karu totuus maailman kansoille. Peto, joka esiintyi valkeuden lähettiläänä vääränlaisen ekumenian nimissä ratsastaen humaanisuudella, paljastuu pimeydeksi (Matt.6:23) ja suuri petos loistaa räikeydellään nyt maapallon kaikille ihmisille. Vääryys, joka oli verhottu oikeudenmukaisuuteen osoittautuu valheeksi - vääränlainen lähimmäisenrakkaus vain julmaksi itsekkyydeksi. Ihmiset jotka olivat kumartaneet petoa ja sanoneet: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?" (Ilm.13:4) joutuvat nyt pettymyksessään toteamaan joutuneensa taitavan taikurin loihtiman illuusion uhreiksi (Ilm.13:13). Se valo, jonka peto väitti itsellään olevan onkin pimeyttä!

Jumalan lapsilla on kuitenkin valkeus, aivan samoin kuin aikoinaan Mooseksen aikana Israelilaisten asuinsijoilla oli valoisaa (2 Moos.10:23). Jumalan viides vihan malja kohdistuu synkän pimeyden muodossa vain pedon valtaistuimelle mutta kaikki Kristukseen Jeesukseen uskovat vaeltavat valkeudessa (Ps.36:10). Täydellinen vastakohtaisuus vallitsee maaplaneetalla - pedon valtaistuimen ylle laskeutunut pimeys ja Jumalan lasten yllä loistava kirkkaus. Koko asuttu maailma pysähtyy ihmetellen toteamaan Jumalan puuttumisen maapallon asioihin eikä kuitenkaan tahdo tehdä parannusta jumalattomuudestaan. Viides maljavitsaus tuo konkreettisesti koko maapallolle tiedoksi pimeyden ja valkeuden vastakohtaisuuden - aivan samoin kuin aikoinaan Jumalan vihan kohdatessa jumalatonta Egyptiä: "Koko Egyptin maahan tuli synkeä pimeys kolmeksi päiväksi. Ei kukaan voinut nähdä toistansa, eikä kukaan voinut liikkua paikaltansa kolmeen päivään. Mutta kaikilla israelilaisilla oli valoisaa asuinpaikoissansa." (2 Moos.10:22-23). Koko maapallon asukkaat näkevät nyt konkreettisesti hyvän ja pahan taistelun olemassaolon - kun Jumala vuodattaa enkelinsä välityksellä täydellisen pimeyden pedon valtaistuimelle ei kukaan voi enää väittää Jumalan lasten julistamaa totuutta Raamatun ennustuksista valheiksi. Kaikki tulee tapahtumaan aivan kuten on Kirjoitettu ja selvä raja pimeyden sekä valkeuden välillä on käsin kosketeltava. Jumalattoman maailman hengellinen pimeys pukeutuu nyt näkyvään kaapuun - Korkein paljastaa näkyvästi koko maailmalle saatanasta lähtöisin olevan pimeyden!

Ihmiset, jotka eivät ole tahtoneet alistua Jumalan täydellisen tahdon alle ovat aina eläneet hengellisessä pimeydessä ymmärtämättä ollenkaan Kaitselmuksen tarkoitusperiä. Jumalan Poika Kristus Jeesus tuli lihaksi n. 2000 vuotta sitten julistaen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus." (Joh.8:12). Jumala on antanut täydellisen ilmoituksensa Kirjoitetun Sanan kautta, mutta jumalattoman maailman, joka ei ole tahtonut alistua Kaikkivaltiaan ohjaukseen, on ollut se täysin mahdoton käsittää ja tästä tosiasiasta meille kirjoittaa Apostoli Pietari: "Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta." (2 Piet.1:20-21). Kaikki ne, jotka eivät ole tehneet elämässään parannusta laittaen luottamustaan Jumalan armoon, ovat olleet - ja ovat yhä - kykenemättömiä ymmärtämään valkeutta joka tulee Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan Valtaistuimelta, sillä vain Kristuksen valkeudessa voi ihminen nähdä sekä ymmärtää valkeuden (2 Kor.4:3-4, Joh.12:46, Joh.8:12,) ja vain Jumalaan luottamuksensa laittanut voi elää todeksi seuraavat Psalmin kirjoittajan ajatukset: "Sinun tykönäsi on elämän lähde; sinun valkeudessasi me näemme valkeuden." (Ps.36:10). Sielunvihollisen aikaansaama pimeys on ollut todellisuutta jo tuhansia vuosia kaikkien niiden yllä, jotka ovat kieltäytyneet vastaanottamasta Taivaan sanomaa, joka on kirjoitettuna Raamattuun Jumalan mittaamattomasta armosta luotujaan kohtaan. Kun viides enkeli vuodattaa maljansa pedon valtaistuimelle, tämä todellisuus tulee maailmanlaajuisesti esille konkreettisena pimeytenä, aivan samoin kuin aikoinaan Korkeimman vitsauksien kohdatessa pakanallista Egyptiä. Pahuus joka kumpuaa pimeydestä saa lihaa luitten päälle - nyt maailman ihmiset näkevät konkreettisesti pimeyden, joka pedon valtaistuinta on hallinnut. Vitsaus, joka kohdistuu pedon valtaistuimelle ei saa kuitenkaan antikristuksen järjestelmää, eikä sen palvelijoita nöyrtymään tosiasioiden edessä - vaan tuskissaan he pureskelevat kielensä rikki pilkaten Kaikkivaltiasta Pyhää Jumalaa. Paatumus on päässyt niin pitkälle, että totuus ei saa ihmisiä kääntymään - sielunvihollinen on myrkyttänyt omiensa mielen lopullisesti! Pelkkä järki ja selvät tosiasiat eivät johda ihmisiä kääntymykseen - tarvitaan uskoa, jonka Kristus vaikuttaa (Apt.3:16).

Patmoksella uskonsa tähden vangittu Kristuksen Apostoli Johannes näkee seuraavaksi kuudennen enkelin vuodattavan maljansa suureen Eufrat-virtaan, että sen vesi kuivui ja tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. "Historian isäksi nimitetty Herodotos kertoo, miten idästä tullut persialainen Kyyros (hallitsijana 559-529eKr.) valloitti muinaisen Babylonin ohjaamalla kaupungin läpi virranneen Eufratvirran vedet kaivauttamaansa uuteen uomaan. Sitten hän marssitti sotilaansa yllättäen yön pimeydessä entistä uomaa pitkin kaupunkiin kesken Beltsassarin pitoja (Dan.luku 5)." (lainaus Olavi Rouheen kirjasta: ILMESTYSKIRJA). Eufratvirta on suuren Babylonin virta - se kuvaa kansoja sekä väkijoukkoja (Ilm.17:15) ja virran kuivuminen merkitsee näiden suurten kansanjoukkojen tuen lakkautumista koskien lopunajan pedon valtaistuinta. Ilmestyskirjan luvuissa 17 ja 18 Babylon esitetään porttona, joka "asuu suurten vesien äärellä" ja tämä tarkoittaa sitä, että kansat ovat antaneet sille tukensa, sekä olleet osa suurta porttojärjestelmää, mutta kun virran vesi kuivuu, ihmisten antama tuki yllättäen loppuu - kysymyksessä on maailmanlaajuinen ilmiö. Kun juutalaiset tuhansia vuosia sitten olivat pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa, Jumala pelasti silloin kansansa Persialaisen Kyyroksen kautta (Jes.45:1-4), joka tuhosi sen aikaisen Babylonin mahdin. Nyt viidennen enkelin vuodattaessa maljansa suureen Eufrat-virtaan ja veden kuivuessa, maailman kansat lakkaavat antamasta tukeaan pedon järjestelmälle. Jumalan aivoitukset tapahtuvat täydellisesti aivan kuten on ilmoitettu Raamatussa. Kun vesi kuivuu ja kansakunnat lakkaavat antamasta enää tukeaan pedon järjestelmälle, ihmiset maailmanlaajuisesti huomaavat Babylonin kukistumisen olevan lähellä. Tässä vaiheessa Jumalan kansa tietää vapautuksensa olevan lähellä aivan samoin kuin pakkosiirtolaisuudessa asuneet juutalaiset tuhansia vuosia sitten tiesivät vapautuvansa Babylonin orjuudesta Kyyroksen alkaessa sotimaan sen ajan suurta Babyloniaa vastaan. Suuren lopunajan Babylonin lakattua saamasta enää tukeaan eri kansoilta, ymmärtävät Jumalan Pyhät sen kukistumisen olevan lähellä ja Jeesuksen tulemuksen saapumisen taivaallisine sotajoukkoineen olevan lähempänä kuin koskaan ennen - Jumalan Pyhien taistelut ovat loppusuoralla, Kristus on tulossa vapauttamaan kansansa (Ilm.19:11-16).

Lohikäärme ryhtyy kuitenkin kokoamaan uudestaan voimia huomatessaan loppunsa lähestyneen. Johannes näkee lohikäärmeen, pedon sekä väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, jotka lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. Kansojen välisestä sodasta ei ole kysymys, kuten jotkut harhaanjohtavasti opettavat, vaan kysymyksessä on Jumalan Pyhien ja jumalattoman maailman välinen sota. Jumalan kokonaisvaltaisesta Sanasta luopuneet uskonnolliset voimat saavat aikaiseksi sen, että sotilaalliset, uskonnolliset sekä poliittiset mahdit lyöttäytyvät yhteen käydäkseen taisteluun Jumalan Pyhää kansaa vastaan joka on uskollinen Kirjoituksille julistaen Jumalan kokonaisvaltaista tahtoa niin elämällään kuin julistuksellaankin. Saastaisten henkien tarkoitus, joka on selvinnyt jo luvussa 13, on saada ihmiset kumartamaan pedon järjestelmää. Kristus on kuitenkin luvannut olla aina omiensa kanssa, ja siksi sota on itse asiassa paholaisen ja Jumalan Pojan välinen - Kristus tulee voittamaan tuon sodan (Ilm.19:14-16) ja Jeesukseen uskovat Hänen kanssaan (Ilm.17:14). Kun Eufratvirran vesi on kuivunut, kun kansakunnat lakkaavat antamasta enää tukeaan pedon järjestelmälle, demonihenget kokoavat maanpiirin kuninkaat puolustamaan sekasortoon joutunutta suurta Babylonia. Saastaiset henget saavat kootuksi jumalanvastaisen taistelurintaman paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmageddon.

Harmageddon nimistä maantieteellistä paikkaa ei ole olemassakaan, historia sekä maantiede ei tunne sellaista! On arveltu, että se viittaisi Jisreelin tasankoon (Karmel-vuoren lähellä, Mediggon edustalla), jossa vuosituhansia sitten Israel kävi kuuluisia taisteluita, mutta Raamatun kokonaisvaltainen ilmoitus ei tue tällaista näkemystä. Useiden harhaopettajien selitys, jonka mukaan Harmageddon tulisi hebrean sanoista ”Har” eli vuori, ja ”Megiddo” eli Megiddon-vuori ja joka sijaitsisi nykyisessä Israelissa, jossa on sijainnut muinainen linnoituskaupunki ja joka tunnetaan nykyään nimellä Afula (Laakson pääkaupunki) ja joka siksi olisi lopunajan suuren sodan tapahtumapaikkana, ontuu kun katsomme asiaa Raamatun kokonaisvaltaisen opetuksen valossa. Sota joka käydään ei ole kansojen välinen, Raamattu ei opeta näin, vaan rintamalinja muodostuu Taivaan ja maan välille - uskovien ja elävästä uskosta osattomien välille, uskonnollisuuden ja aitoon Raamatun uskoon pitäytyvien välille. Taistelun luonnetta kuvaa erittäin merkittävällä tavalla saastaisten henkien osuus, sekä myös taistelun lopputulos - Kristus Jeesus tulee suunsa henkäyksellä tuhoamaan pedon järjestelmän (2 Tess.2:8). Johanneksen koko ilmestys kuvaa rikosta, joka on Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan silmissä hirvittävä - täydellinen luopuminen Jumalan Kirjoitetusta Sanasta, eläminen Hänen antamien ohjeiden vastaisesti. Koko sota on alkuperältään hengellinen - se käydään paholaisen ja Kristuksen sekä näiden joukkojen välillä. Opetus, jonka mukaan sota käytäisiin maantieteellisesti Israelissa, Jisreelin tasangolla, ja että sota olisi lihallisen Israelin ja pakanakansojen välinen, on sielunvihollisen ovela hyökkäys Raamatun kokonaisilmoitusta vastaan - se on Johanneksen näkemien saastaisten henkien vaikutusta (Ilm.16:13), jolla sielunvihollinen yrittää väärien opettajien kautta eksyttää ihmisiä näkemään asiat lihallisesti, vaikka ne tulisi nähdä aina hengellisesti, aivan kuten Apostoli Paavali kirjeessään Korinttolaisille opettaa: "Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti." (1 Kor.2:12). Aivan samoin kuin Jeesuksen ensimmäisen tulon yhteydessä ihmiset katsoivat asioita lihallisesti yrittäen selittää kirjoitukset inhimillisellä viisaudella, aivan samoin tekevät Jeesuksen toisen tulemuksen aattohetkinä ihmiset joiden ajatukset sielunvihollinen on onnistuneesti sokaissut vääränlaisen opetuksen tuloksena. Samalla tavalla, kuin Jeesuksen ajan lukemattomat uskonnolliset ihmiset, vaikka tutkivatkin Kirjoituksia (Joh.5:39), olivat ymmärtämättömiä siitä, millä tavalla ja miten Uusi Liitto astuisi voimaan sekä mitä Messiaan tulo todella merkitsisi, samalla tavalla myös lopunaikana ihmiset pyrkivät katsomaan asioita väärästä, Jumalan Sanan vastaisesta näkökulmasta. Vääränlainen näkemys Jumalan Kirjoitetusta Sanasta on saastaisten henkien päämäärä - ja lopunajan tapahtumissa koetellaan jokaisen usko: onko tämä mieluummin uskonut valhetta kuin totuutta joka kumpuaa Jumalan Kirjoitetusta Sanasta: "Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen." (2 Tess.2:7-12).

On surullista, että lukemattomat ihmiset ovat omaksuneet väärän käsityksen lopunajan tapahtumista - katseiden kohdistuessa maantieteelliseen Israeliin (olemme käsitelleet aikaisemmin tässä kirjassa sitä, mitä Raamatun kokonaisvaltainen opetus tarkoittaa Jumalan Israelilla). Kysymys on aivan samasta ilmiöstä, kuin aikoinaan tuhansia vuosia sitten ihmisten suhtautuminen Jerusalemin upeaan temppeliin, joka oli Jeesuksen ajan uskonnollinen ylpeys: "Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä." Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?" Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä." (Joh.2:19-21). Lukemattomat juutalaiset Jeesuksen aikana odottivat Messiaan tulemuksen täyttävän heidän lihalliset näkemyksensä, mutta aivan samoin kuin saatana oli tuolloin sokaissut sen ajan uskonnollisten opettajien toimesta ihmisten silmät, on syvyydestä tuleva valhe valtaava myös Kristuksen toisen tulemuksen aattohetkinä maapallon ihmisistä suurimman osan - vain totiset ja uskolliset Jumalan palvelijat varjeltuvat sielunvihollisen harhalta, sillä he pitävät kiinni Kirjoituksista, jotka eivät koskaan sodi Jumalan tarkoitusperiä vastaan.

Kun Johannes näkee lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, samassa yhteydessä tämä Jeesuksen rakastama Apostoli saa tehtäväkseen varoittaa jokaista eksytyksen vaarasta: "Katso, minä tulen niin kuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!" (Ilm.16:15). Tämä on Kristuksen varoitus Seurakunnalleen, joka tässä vaiheessa on vielä maan päällä. Varoitus on aiheellinen - maailmassa saastaiset henget yrittävät väärien opettajien kautta saada ihmiset katsomaan epäolennaiseen ja näin saada suuret ihmismassat valheen valtaan koskien Raamatun kokonaisvaltaista ilmoitusta. Sielunvihollinen demonihenkiensä välityksellä väärien opettajien kautta kertoo tuhat totuutta saadakseen ihmiset nielemään yhden valheen - ja Johanneksen ilmestys kertoo meille karun totuuden siitä, että tässä se valitettavan hyvin onnistuu: suurin osa ihmiskuntaa näkee Kirjoitukset täysin väärässä valossa Jeesuksen toisen tulemuksen aattohetkinä! Varoitus on aiheellinen myös siksi, että Raamattu kertoo meille, kuinka Jeesuksen Apostoli Pietari, omaa ymmärtämättömyyttään oli käsittänyt täysin väärin Jumalan tahdon Mestarin kerrottua tälle siitä, mitä Hänelle tulisi tapahtumaan: "Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko." Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten." (Matt.16:21-23). Jumalan tahdon ymmärtäminen, Hänessä eläminen sekä vaeltaminen, Hänen työtoveriaan oleminen onnistuu vain siten, että aamuvarhaisesta yömyöhään tutkiskelee ahkerasti Kirjoitettua Jumalan Sanaa Pyhän Hengen opastuksella ollen Sanan tekijä, eikä vain sen kuulija (Ps.119:130, Dan.2:21-22, 2 Tim.2:7, Jaak.1:22): "Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon - niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen." (Snl.2:1-5). Apostoli Pietarikin ymmärsi Kirjoitusten mittaamattoman merkityksen myöhemmin - se selviää hänen kirjeestään: "Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen" (1 Piet.2:1-2). Sielunvihollisen tarkoitus on saada ihmiset vähättelemään Raamatun kokonaisvaltaista ilmoitusta ja täten omaksumaan Kirjoitusten vastaisia tulkintoja - jos se tässä onnistuu, silloin se on saavuttanut tarkoitusperänsä. Jumalan todelliset Pyhät, jotka uskollisesti tahtovat julistaa vain Raamatun kokonaisvaltaista opetusta eläen itse sen mukaan, varjeltuvat joutumasta eksyksiin. Apostoli Paavali kirjoitti koskien lopunaikaa seuraavaa: "Aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia." 1 Tess.5:1-5).

Johannes näkee saastaisten henkien muodon - ne ovat sammakon muotoisia. Raamatun symboliikan mukaan ne kuvaavat saastaisuutta (3 Moos.11:10-12) ja täten kuvaavat epäpuhtautta. "Sammakot tunnetaan myös kurnutuksestaan, joka sopii hyvin kuvaamaan epäselvää tai merkityksetöntä puhetta" (Olavi Rouhe, ilmestyskirja). Saastaiset henget ovat aikaansaaneet maailmassa vääränlaisen karismaattisuuden, joka tunnetaan kielilläpuhumis-ilmiöstään. Vastoin Raamatun kokonaisvaltaista opetusta tämä maailmanlaajuinen liike ratsastaa törkeästi epäraamatullisilla armolahjoilla - sen lisäksi, että he ovat täysin väärin ymmärtäneet Raamatusta nousevien armolahjojen merkityksen, sisällön, sekä ilmenemismuodot, he ovat julistuksessaan keskeiselle sijalle tehneet ihmeet sekä merkit samanaikaisesti, kun ovat toiminnallaan polkeneet jalkoihinsa Kirjoitusten kokonaisvaltaista tuntemista. Tämä maailmanlaajuinen hurmosliike (olemme käsitelleet hurmosliikettä aikaisemmin tässä kirjassa) valtaa yhä enemmän jalansijaa maapallon ihmisten keskuudessa väittäen olevansa Jumalan asialla, vaikka todellisuudessa on Johanneksen näkemien saastaisten henkien täydellisessä vaikutuspiirissä sekä sidoksissa Katoliseen kirkkoon ja täten osana maailmanlaajuista porttokirkkoa. Niin kuin muinaisuudessa, tuhansia vuosia sitten, Korkein ilmoitti palvelijalleen Jesajalle Jumalan kansan vihollisesta joka puhui käsittämätöntä kieltä: "Et näe enää sitä röyhkeätä kansaa, kansaa, jolla on outo, käsittämätön puhe, jonka sopertavaa kieltä ei kukaan ymmärrä." (Jes.33:19) - tämä kansa, maailmanlaajuinen hurmosliike, on myös lopunajan todellisen Jumalan kansan yksi vihollisista, joka pyrkii Raamatunvastaisella opetuksellaan eksyttämään jos mahdollista, valitutkin (Matt.24:24).

Maailmanlaajuinen helluntailiike (vääränlaisen karismaattisuuden lippulaiva) julistaa ihmeitä ja merkkejä samanaikaisesti kun se polkee jalkoihinsa Raamatun kokonaisnäkemykseen perustuvaa arvovaltaa julistaen harhaanjohtavasti olevansa Jumalan asialla. Se julistaa jäsenilleen kokemuspohjaista uskonnollisuutta tallaten jalkoihinsa törkeästi Jumalan kymmentä Rakkaudellista Käskyä, jotka Korkein antoi koko ihmiskunnalle Siinailla Mooseksen välityksellä - ensin Israelin kansalle ja sen kautta koko maailmalle. Vääränlainen kristillisyys, joka "pönkittää" julistustaan ihmeillä sekä suurilla vakuuttavilla tunnusteoilla vähätellen Raamatun arvovaltaa tulee aina perkeleestä, ja siksi maailmanlaajuinen helluntailiike näyttelee varsin merkittävää osaa lopunajan porttokirkossa, aivan kuten Jeesus lihansa päivinä opetti puhuessaan lopunajan tapahtumista: "Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut." (Matt.24:24-25). Mikään liike maailmassa ei niin mahtipontisesti julista ihmeitä ja merkkejä, kuin vääränlaisen karismaattisuuden lippulaiva; helluntailiike. Antikristus esiintyy Kristuksena tehden ihmeitä ja tunnustekoja pettäen ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät (2 Tess.1:9-10). Kaikkialla siellä, missä julistuksen pääpaino on ihmeissä sekä tunnusteoissa, eikä Raamatun kokonaisvaltaisessa opetuksessa Kristuksesta Jeesuksesta, vaikuttavat Johanneksen näkemät kolme saastaista henkeä, jotka ovat lähteneet lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan suusta (Ilm.16:13).

Raamattu kertoo meille Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen suulla, mikä on tärkeintä: "Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa." (Luuk.10:19-20). Raamattu opettaa, että Jeesukseen uskovien julistuksen tuloksena maailmassa tapahtuu ihmeitä (Mark.16:17-18), mutta kaikkialla siellä, missä ihmeet sekä merkit korotetaan liian suureen asemaan, ja jossa vääränlaisen opetuksen seurauksena ihmiset tahtovat itsekkäin motiivein hyötyä Jumalan antamista lahjoista enemmän kuin Korkeimman todellisesta tuntemisesta, on sielunvihollinen asialla - edes oikea opetus armolahjoista ei estä ihmisiä väärin motiivein tahtomasta niitä, saatikka sitten väärä opetus niistä (Apt.8:19-23). Kaikki sellainen opetus, jossa pääpaino asetetaan Jumalan antamiin lahjoihin sekä ihmeisiin, eikä itse Jumalaan, nousee syvyydestä vaikuttimenaan ihmisten itsekkyys - ja jonka tarkoitus on viedä kuulijoiden huomio pois oleellisesta epäoleelliseen. Sielunvihollinen käyttää tehokkaasti tällaista Raamatun kokonaisvaltaisen opetuksen vastaista julistusta hyväkseen - se saa ihmiset haluamaan itsekkäästi toisarvoisia asioita ja täten unohtamaan oleellisen, eli aidon Jeesuksen Kristuksen tuntemisen joka perustuu aina Kristuksen henkilökohtaisen tuntemisen lisäksi myös Kirjoitusten tuntemiseen (Matt.22:29).

Ihminen voi tehdä ihmeitä sekä tunnustekoja Jeesuksen nimessä tuntematta laisinkaan Kristusta: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät." (Matt.7:21-23). Kaikki se toiminta - vaikka väittäisikin harhaanjohtavasti olevan kristillistä - mutta joka ammentaa voimansa laittomuudesta laiminlyöden Korkeimman Siinailla annettuja Käskyjä on kerran kohtaava Kristuksen sanat: "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät" (Matt.7:23). Kaikki sellainen toiminta, jonka tarkoitus ei ole julistaa koko Raamatullista totuutta ja joka väheksyy Jumalan täydellistä tahtoa joka on ilmoitettu Kymmenen rakkaudellisen Käskyn muodossa, on kohtaava tuomionsa, aivan kuten Mestari itse opetti (Matt.5:17-19) - sillä synti, jonka vain Kymmenen Käskyä määrittelee (Room.7:7), on laittomuutta eikä laittomuuden tekijöitä Kristus tunnusta omikseen. Kaikkialla siellä, missä julistuksen pääpainona ovat ihmeet sekä merkit, eikä Raamatun kokonaisvaltainen opetus, vaikuttavat sielunvihollisen demonihenget.

Lohikäärme esiintyy maailmalle valon enkelinä, peto jäljittelee Karitsaa ja väärä profeetta esiintyy Jumalan valtuuttamana opettajana - näiden suusta lähtevät henget jotka Johannes näkee näyssään saavat aikaiseksi ihmisissä vääränlaisen kristillisyyden ihannointia sekä palvontaa, joka ei kumpua Raamatun lehdiltä. Harmagedonista selviytyvät voittajina vain todelliset Jeesuksen Kristuksen opetuslapset jotka ovat uskollisia Jumalan Kirjoitetulle Sanalle - heille tärkeintä on Kristuksen sisäinen tunteminen ja kaikki muu on epäoleellista sen rinnalla: "Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta" (Fil.3:8-10). Ihmeet eikä merkit eivät koskaan ole aidon kristillisen julistuksen sisältönä, vaan Kristuksen kautta vaikuttava Jumalan valtaistuimelta lähtevä aito rakkaus, aivan kuten Apostoli Paavali on kirjoittanut: "Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi." (1 Kor.13:1-3).

Johanneksen näkemät saastaiset henget saavat suurimman osan maapallolla asuvista ihmisistä harhaan (Luuk.18:8): "Koska spiritismi jäljittelee aikamme kristillisyyttä, se pystyy johtamaan monia harhaan. Itse saatana "tulee kääntymykseen". Hän ilmestyy valon enkelinä. Spiritismin välityksellä parannetaan sairaita ja tehdään monia kiistattomia ihmeitä. Paavin kannattajat, jotka pitävät ihmeitä oikean kirkon tunnusmerkkeinä, joutuvat helposti tämän ihmeitä tekevän vallan petoksen uhreiksi. Myös totuuden kilvestä luopuneet protestantit johdetaan harhaan. Niin Paavin kannattajat, protestantit kuin maailmallisetkin tulevat pitämään tätä yhdistymistä suurenmoisena maailman kääntymistä jouduttavana tapahtumana" (White 1993:372-373)

 

Ilm.16:17-21
"Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: "Se on tapahtunut." Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri."

Seitsemäs Jumalan vihan malja vuodatetaan ilmaan koska sielunvihollisen demonihenget hallitsevat sitä aivan kuten Apostoli Paavali oli kirjeessään efesolaisille tuonut esille: "Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa." (Ef.6:12). Samassa kirjeessään efesolaisille Paavali myös toi selvästi esille sen, että ilmavallan hallitsija tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa: "Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa" (Ef.2:1-2). Jumala vuodattaa siis enkelinsä välityksellä viimeisen vihan maljan suoraan maailmankaikkeuden vihollisen - itse saatanan päämajaan. Babylon kukistuu ja Kristus tulee tulee hakemaan omansa pois - kaikki profetiat tulevat täyttymään kirjaimellisesti.

Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan mahtava ääni valtaistuimelta ilmoittaa, että nyt on vihdoinkin koittanut se aika, jota Jumalan Pyhät ovat odottaneet. Korkeimman seitsemäs vihan malja on vihdoin vuodatettu ilmaan, itse sielunvihollisen päämajaan ja Jeesukseen Kristukseen uskovat tietävät vapautuksensa vihdoin koittaneen. Tätä viimeistä vitsausta seuraa välittömästi Kristuksen toinen tulemus (Ilm.19:11) - ja siksi Valtaistuimelta kuuluu lohduttava ääni Jumalan kansalle: "Se on tapahtunut" (jae 17). Tästä tapahtumasta on profeetta Jesaja ilmoittanut jo tuhansia vuosia sitten: "Silloin te veisaatte niin kuin yöllä, kun pyhä juhla alkaa, ja sydämenne riemuitsee... Herra antaa kuulla äänensä voiman ja nähdä käsivartensa laskeutuvan alas vihan tuimuudessa ja kuluttavan tulen liekissä, pilvenpurkuna, rankkasateena ja raekivinä." (Jes.30:29-30). Jeesus itse lihansa päivinä oli sanonut: "Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus." (Matt.24:27). Kun Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan viimeinen vihan malja on vuodatettu, kohtaa tätä maaplaneettaa ennen näkemätön tuho ja samanaikaisesti Herrojen Herra ja Kuningasten Kuningas saapuu näyttävällä tavalla hakemaan omansa pois tältä julmalta maankamaralta, aivan kuten jo tuhansia vuosia sitten on ennustettu profeetta Jesajan kautta: "Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut." (Jes.40:4-5). Apostoli Paavali kuvaili tuota päivää tessalonikalaisille seuraavasti: "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla." (1 Tess.4:16-18). Tulemuksestaan Kristuksen itse opetti:"Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin." (Matt.24:31). Johannes kuulee Valtaistuimelta suuren äänen sanovan: "Se on tapahtunut" - jumalattomuus on tullut tiensä päähän ja Jumalan Pyhät nostetaan Herraa vastaan yläilmoihin. Taistelu hyvän ja pahan välillä on loppusuoralla - Kaikkivaltiaan lopulliset tuomiot käyvät pian täytäntöön.

Harhaopettajat julistavat vastoin Raamatun kokonaisvaltaista opetusta, että Jeesuksen tulemus tapahtuisi ikään kuin salassa. Kirjoitukset opettavat, että Jeesuksen tulemus tapahtuu näkyvästi (Matt.24:27) ja sen näkevät kaikki - myös jumalattomat: "Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa." (Ilm.1:7). Sen lisäksi harhaopettajat julistuksellaan, joka nousee syvyydestä eikä suinkaan ole ankkuroituna Kirjoituksiin, väittävät valheellisesti, että Jeesuksen toisen tulemuksen jälkeen ihmisillä olisi mahdollisuus pelastua marttyyrikuoleman kautta - joka ajatuksenakin on täysi mahdottomuus, sillä Raamattu tuntee vain kaksi ylösnousemusta joista Jeesus lihansa päivinä selvästi opetti: "Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen." (Joh.5:28-29). Vallalla oleva valhekristillisyys on saanut lukemattomat ihmiset luulemaan vastoin Raamatun selvää opetusta, että Jeesuksen toisen tulemuksen jälkeen olisi vielä mahdollisuus pelastua marttyyrikuolemalla vaikka Jeesus selvästi opetti vertauksessa kymmenestä neitsyestä, että ne jotka eivät olleet valmiit Herran tulemuksessa eivät pääsisi Karitsan Häihin: "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat.' Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.' Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä.' Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä." (Matt.25:1-13).

Jeesuksen tulemuksen aatossa koko maailma muuttaa muotoaan; tulee salamoita, ääniä, ukkosenjylinää, ennennäkemättömän suuri maanjäristys, saaret ja vuoret siirtyvät paikoiltaan ja suuria rakeita, leiviskän painoisia sataa taivaasta ihmisten päälle. Jumalan vapauttaessa kansansa Faaraon orjuudesta tuhansia vuosia sitten kohtasi suuri raesade jumalatonta Egyptiä: "Herra antoi jylistä ja lähetti rakeita, ja tulta iski maahan. Näin Herra antoi sataa rakeita yli Egyptin maan. Ja rakeita tuli, ja tulta leimahteli rakeiden keskellä. Raesade oli ylen ankara, niin ettei sellainen ollut kohdannut koko Egyptin maata siitä ajasta saakka, jolloin se tuli asutuksi. Ja rakeet löivät maahan kaikkialla Egyptin maassa kaiken, mitä kedolla oli, sekä ihmiset että karjan; ja rakeet tuhosivat kaikki maan kasvit ja pirstoivat kaikki kedon puut." (2 Moos.9:23-25). Jumala oli tuhansia vuosia sitten tuhonnut Sodoman ja Gomorran sen jumalattomuuden tähden: "Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta, ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden." (1 Moos.19:24). Jumalan viha, joka vuosituhansia sitten kohdistui Egyptiin sekä Sodomaan ja Gomorraan kohdistuu nyt koko jumalattomaan maailmaan - vanha järjestys hajoaa antaakseen tilaa uudelle Taivaalle ja maalle. Jumalan lopulliset tuomiot saatetaan pian täytäntöön: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet." (Juud.1:14-15).

Kaikki ennustukset porttokirkon tuhosta tulevat lähitulevaisuudessa toteutumaan, aivan samoin kuin aikoinaan tuhansia vuosia sitten Baabelia kohdanneet ennustukset. Johannes näkee, kuinka se suuri kaupunki Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että Hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Aivan samoin, yhtä varmasti, kiivaasti sekä nopeasti, kuin aikoinaan Korkein tuhosi muinaisen Baabelin, joka oli tuon ajan poliittinen, uskonnollinen, taloudellinen sekä sotilaallinen mahti- tulee Jumala tuhoamaan lähitulevaisuuden porttojärjestelmän, Babylonin. Raamattu kertoo meille, kuinka muinainen Baabel eli menestyksessä sekä vauraudessa epäjumalanpalvonnan saadessa yhä räikeämpiä muotojaan. Baabel tuhosi Jerusalemin temppelin, ryösti sen aarteet, sekä vei vei juutalaiset pakkosiirtolaisuuteen (2 Kun.24:11-14, 25:1-7, 25:9). Baabelin kuningas Nebukadnessar luuli olevansa voittamaton ja ylpeänä itsestään lausui:" "Eikö tämä ole se suuri Baabel, jonka minä väkevällä voimallani olen rakentanut kuninkaalliseksi linnaksi, valtasuuruuteni kunniaksi!" Vielä oli sana kuninkaan suussa, kun taivaasta tuli ääni: "Sinulle, kuningas Nebukadnessar, julistetaan: Sinun valtakuntasi on otettu sinulta pois." (Dan.4:27-28). Korkein ilmoitti mahtavalle, itseään täynnä olevalle hallitsijalle, että tämä joutuisi seitsemän aikaa syömään ruohoa kuin raavas (Dan.4:29) ja näin Jumala tahtoi osoittaa, että" Korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, kenelle Hän tahtoo." (jae 29). Kuningas parani Jumalan ilmoittaman ajan jälkeen mielisairaudestaan, syötyään seitsemän aikaa ruohoa kuin raavas, ja monien nöyryytysten sekä kärsimysten kautta oppi sen, että koko maailmankaikkeutta hallitsee sittenkin Taivaan Jumala, ja jokainen ihminen on vain hyppysellinen tomua maailmankaikkeuden Luojan edessä. Hänen pojanpoikansa Belsassar, jonka olisi pitänyt ymmärtää Jumalan valtasuuruus isoisäänsä kohdanneen onnettomuuden seurauksena (Dan.5:18-23) ei kuitenkaan omana hallituskautenaan tahtonut alistua Korkeimman valtasuuruuden alle, vaan häikäilemättömästi luuli itsestään liikoja, aivan kuten Nebukadnessar oli ennen häntä tehnyt kunnes Kaikkivaltias puuttui asioiden kulkuun dramaattisella tavalla. Vaikka Baabelin kukistumisen uhka näytti väistämättömältä Kyyroksen piirittäessä sitä meedialaisten sekä persialaisten joukkojen ylipäällikkönä, vetäytyi Nebukadnessarin pojanpoika Belsassar valloittamattomana pidettyyn linnakkeeseensa - ja sen sijaan, että Hän olisi nöyrtynyt Jumalan väkevän käden alle (Dan.5:23), hän vietti aikaansa kemuissa sekä juomingeissa luullen olevansa voittamaton. Mielettömyydessään tämä Nebukadnessarin pojanpoika meni jopa niin pitkälle, että riettaissa juhlissaan voittamattomana pitämässään linnoituksessa juotti viiniä Jerusalemin temppelistä isoisänsä aikana anastetuista kulta-ja hopea-astioista ylimyksilleen, vaimoilleen sekä sivuvaimoilleen (Dan.5:2). Belsassar piti itseään voittamattomana, aivan kuten lopunajan suuri Babylon tulee tekemään - ja kuitenkin Jumala tulee tuhoamaan sen yhtä täydellisesti, kuten aikoinaan muinaisen Baabelin: "Sillä hetkellä ilmestyivät ihmiskäden sormet ja kirjoittivat kuninkaan palatsin kalkitulle seinälle, vastapäätä lampunjalkaa, ja kuningas näki käden, joka kirjoitti. Silloin kuninkaan kasvot kalpenivat, ja hänen ajatuksensa peljästyttivät hänet; hänen lanteittensa nivelet herposivat, ja hänen polvensa tutisivat." (Dan.5:5-6). Suuri lopunajan porttokirkko luulee olevansa voittamaton, ja kuitenkin sille julistetaan sama tuomio, kuin menneiden aikojen Baabelille: "Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on tehnyt siitä lopun. Sinut on vaa'alla punnittu ja köykäiseksi havaittu. Sinun valtakuntasi on pirstottu" (Dan.5:26-28).

Kun Apostoli Johannes oli nähnyt riivaajien henkiä, jotka tekevät ihmeitä, lähtevän koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä (Ilm.16:14) on kysymys aivan samanlaisesta ilmiöstä kuin aikoinaan Elian aikana Baalin sekä Aseran profeettojen kokoontuessa voitonvarmoina (1 Kun.18:19) käymään sotaa Jumalaa vastaan Karmel vuorelle. Sielunvihollinen marssittaessaan lähitulevaisuudessa ilmestyskirjan profetioiden mukaisesti joukkonsa Jumalaa vastaan saastaisten henkien vaikutuksesta ei ymmärrä, että on kulkemassa kohti tuhoaan - aivan samoin, kuin aikoinaan valheprofeetat olivat täysin tietämättömiä siitä kohtalosta joka heitä odotti. Jos nämä valheprofeetat olisivat muinaisuudessa tienneet kohtalonsa, eivät he olisi ikinä lähteneet mittelemään voimiaan Jumalan miehen Elian kanssa mutta koska Kaikkivaltias näin toteutti aivoituksensa ja täten osoitti valtasuuruutensa - kuten Hän tulee lopunaikanakin tekemään tuhotessaan maailmanlaajuisesti epäjumalanpalvonnan - on selvää, että saastaiset henget vain Jumalan sallimuksesta saavat aikaiseksi jumalattoman maailman keskuudessa voitonvarmuuden, joka ei tule kestämään Pyhän Jumalan edessä. Ihmiset, jotka ovat pahuudessaan kääntyneet Jumalaa vastaan ja jotka muodostavat lopunajan suuren luopiovaimon (porttokirkon), aivan kuten Iisebelin aikana luopunut Israel sortuessaan haureuteen pakanuuden kanssa, tulevat kohtaamaan voittajansa lopunajan suuressa taistelussa aivan samoin kuin Baalin profeetat jotka edustivat sen ajan porttojärjestelmän lipunkantajaa:" Ottakaa Baalin profeetat kiinni; älköön yksikään heistä pääskö pakoon." Ja he ottivat heidät kiinni. Ja Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä." (1 Kun.18:40). Suuri lopunajan Babylon tulee kohtaamaan voittajansa Jumalan, Kaikkivaltiaan aivoitusten mukaisesti - sillä mitään ei tapahdu Hänen sallimattaan.

Vaikka lopunajan tapahtumat saattavat monistakin tuntua sellaisilta, kuin Jumala olisi unohtanut kokonaan luomansa ihmiskunnan, on asia juuri päinvastainen. Kun saastaiset henget saavat aikaiseksi pahuuden kasvamista, toimivat ne ymmärtämättömyydessään kuitenkin Jumalan asialla siten, että Korkeimman antamat lupaukset kansalleen koskien vapauttamista tämän maailman kahleista sekä voittoa pedon vallasta - täyttyvät. Aivan samoin, kuin aikoinaan jumalattoman maailman ristiinnaulitessa itse Jumalan Pojan Golgatalla uskonnollisten fariseusten toimesta - ja näin he toteuttivat ennustuksen Jumalan Karitsasta joka kuolemallaan sovitti ihmiskunnan synnit, aivan kuten Vanhan Liiton Kirjoitukset olivat ennustaneet - tulevat lopunajan tapahtumat menemään täsmälleen Jumalan alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan, joka on annettu Apostoli Johanneksen ilmestyksen kautta. Maailmankaikkeuden Luoja vyöttää koko maailman toteuttamaan Hänen tarkoitusperiään: ""Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne, jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään: minä olen Herra, eikä toista ole, minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä, Herra, teen kaiken tämän." (Jes.45:5-7).

Kun Jumalan seitsemäs vihan malja vuodatetaan ilmaan, silloin tämä jumalaton maailma saa maistaa oman vaelluksensa hedelmiä (Snl.1:29-31). Maailmalaajuinen porttokirkko, joka on historian saatossa aina loppupäiviinsä asti vainonnut todellisia Jumalan Pyhiä väittäen valheellisesti itse olevansa Korkeimman asialla joutuu Kaikkivaltiaan Jumalan vihan kohteeksi. Sielunvihollinen, joka päättäjien sekä hallitsijoiden kautta luo lopunaikana sellaisia lakeja joita yksikään todellinen Jumalan Pyhä ei voi eikä tahdo noudattaa, sillä ne ovat räikeästi ristiriidassa Raamatun kokonaisvaltaisen opetuksen kanssa, joutuu juomaan Jumalan vihan maljan pohjaan asti. Aivan samoin kuin tuhansia vuosia sitten Daniel joutui salakavalien ihmisten hyökkäysten kohteeksi heidän saadessaan kuningas asettamaan Jumalan tahdon vastaisia lakeja, samoin joutuvat todelliset Jumalan Pyhät lopunaikana saatanan salakavalien juonien kohteeksi. Raamattu kertoo, kuinka Danielin aikana tuhansia vuosia sitten, salakavalat ihmiset sielunvihollisen toimesta saivat aikaiseksi lain, jonka mukaan ketään muuta kuin kuningasta ei tullut 30 päivän aikana kumartaa: "Kaikki kuninkaalliset valtaherrat, maaherrat, satraapit, hallitusmiehet ja käskynhaltijat ovat keskenänsä neuvotelleet, että olisi annettava kuninkaallinen julistus ja vahvistettava kielto, että kuka ikinä kolmenkymmenen päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, se heitettäköön jalopeurain luolaan. Nyt, kuningas! Säädä kielto ja kirjoita kirjoitus, jota meedialaisten ja persialaisten peruuttamattoman lain mukaan ei voida muuttaa." (Dan.6:7-8). Kuninkaan säädettyä lain, joka räikeästi soti Jumalan tahtoa vastaan, joutui Daniel Korkeimmalle uskollisena leijonien luolaan, mutta koska tämä oli ollut uskollinen maailmankaikkeuden Luojalle. pelastui hän joutumasta jalopeurain kitaan: "Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä" (Dan.6:22). Tämä jumalaton maailma, joka säätää lakeja lähitulevaisuudessa Korkeimman palvelijoita vastaan sekä yhdistyy maailmanlaajuiseksi porttokirkoksi tulee kohtaamaan Kaikkivaltiaan vihan kaikessa ankaruudessaan ja sama Jumala joka pelasti Danielin leijonien kidasta on pelastava jokaisen nuhteettoman Kristuksen seuraajan sekä varjeleva näiden vaelluksen aina siihen päivään asti, kunnes Jeesus Kristus tulee noutamaan omansa Häntä vastaan yläilmoihin.

Sielunvihollisen aikaansaama eksytys, josta muodostuu lopunajan porttokirkko - ja joka on perustunut eri kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden johtomiesten Jumalan vastaisiin päätöksiin liittää jäsenkirjojen kautta ihmisiä ekumenian nimissä maailmanlaajuiseen Jumalan vastaiseen organisaatioon - Paavin johtamaan porttokirkkoon - tulee kohtaamaan voittajansa. Eksytys joka tällä hetkellä menestyksekkäästi valtaa tilaa uskonnollisuuden keskuudessa saaden yksilöihmiset vääränlaisen kristillisyyden valtaan vain siksi, että nämä mieluummin tahtovat kuulua ihmisten keksimiin lahkoihin kuin todelliseen Jumalan Seurakuntaan, saa osakseen seitsemännen vihan maljan vuodatuksen seurauksena Jumalan vihan kaikessa sen ankaruudessaan. Valinta, jonka tämän päivän ihmiset joutuvat tekemään kantaa seuraamukset lopunajan Jumalan tuomioissa. Jokainen joka valitsee Raamattuun pitäytyvän kristillisyyden tulee säästymään Jumalan vihalta joka kohtaa kaikkia niitä, jotka Luodun sijasta mieluummin ovat tahtoneet palvella luotuja ja siksi pitävät tärkeimpänä kuulua ihmisten luomiin organisaatioihin sen sijaan, että arvostaisivat Kirjoituksista nousevaa kristillisyyttä. On täysin eri asia pitää nimensä eri kirkkokuntien tai herätysliikkeiden jäsenkirjoissa kuin Elämän kirjassa ja jokainen joka on pitänyt tärkeämpänä nimensä kuulumista lahkojen jäsenrekistereihin ja siksi on tallannut jalkoihinsa Raamatun kokonaisvaltaisen opetuksen Jumalan todellisesta seurakunnasta heitetään Jumalan tuomioiden seurauksena tuliseen järveen: "Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen." (Ilm.20:15). Valinta tehdään tässä ja nyt - valinnan seuraukset näemme iankaikkisuudessa.


 


Kirjan kirjoittaja:

 Asiattomat kommentit vieraskirjasta poistetaan välittömästi - sana on vapaa, mutta sananvapaudessa on
myös vastuunsa. Muistathan tämän?